Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van G.R.C. isolatie,
Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: G.R.C. Isolatie, te (3225 MC) Hellevoetsluis, en geregistreerd onder KVKnr 50030663;

Opdrachtgever-ondernemer: degene die uit hoofde van beroep of bedrijf met G.R.C. Isolatie een overeenkomst tot (koop)/aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie G.R.C. Isolatie een offerte heeft uitgebracht;

Opdrachtgever-consument: opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Zowel ondernemer als consument aangegeven als Opdrachtgever

Meer/minderwerk: Door de opdrachtgever/consument gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs;

Overmacht: iedere niet aan een partij toe te rekenen omstandigheid die (tijdige) nakoming onmogelijk maakt, zoals, maar niet limitatief, oorlog, (natuur)rampen, niet of niet tijdige levering van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades en/of bedrijfsstoringen.

Artikel 1. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes van G.R.C. Isolatie zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.

2. De offertes van G.R.C. Isolatie zijn geldig gedurende een termijn van een maand na dagtekening van de offerte, tenzij anders is vermeld.

3. Offertes worden in beginsel opgesteld op basis van de door opdrachtgever aangeleverde informatie. Indien de betreffende informatie na meting, herberekening dan wel op nacalculatie afwijkt van de daadwerkelijk situatie dan komen de (financiële ) gevolgen daarvan voor rekening van opdrachtgever.

4. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is G.R.C. Isolatie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij G.R.C. Isolatie anders aangeeft.

5. Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht G.R.C. Isolatie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

Artikel 2. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden G.R.C. Isolatie tijdig alle informatie te verstrekken, welke G.R.C. Isolatie naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Hieronder valt in ieder geval informatie over de in artikel 1 onder lid 3. omschreven niet-zichtbare leidingen. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij G.R.C. Isolatie mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.

2. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan G.R.C. Isolatie verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat G.R.C. Isolatie tijdig kan beschikken:
– over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);
– over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;
– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

4. De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet 5 werkdagen voor de uitvoeringsdatum aan G.R.C. Isolatie zijn verstrekt, heeft G.R.C. Isolatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten.
-volgens de gebruikelijke tarieven van G.R.C. Isolatie – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de G.R.C. Isolatie overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

7. Mocht de opdrachtgever de overeenkomst wensen te annuleren voordat hier uitvoering aan is gegeven dan wordt de opdrachtgever een boete verschuldigd ter hoogte van een bedrag van 35% van de overeengekomen totaalsom inclusief BTW.

8. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mocht hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

9. Wijzigingen in de wet of regelgeving die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en kostenverhogend zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft G.R.C. Isolatie het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan G.R.C. Isolatie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Wijzigingen en meer/minderwerk

1. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met G.R.C. Isolatie, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan G.R.C. Isolatie worden gemeld, vóórdat G.R.C. Isolatie een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.

Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen G.R.C. Isolatie en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat G.R.C. Isolatie deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

2. In het geval dat de door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of wijzigingen in het overeengekomen werk is G.R.C. Isolatie verplicht, alvorens zij tot een verhoging van de prijs kan overgaan, de opdrachtgever op de financiële gevolgen van de wijziging in de opdracht te wijzen. Dit is enkel anders wanneer het evident is dat de opdrachtwijziging tot een prijsverhoging zou leiden.

3. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van G.R.C. Isolatie een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is G.R.C. Isolatie gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. G.R.C. Isolatie is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

4. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door G.R.C. Isolatie opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. G.R.C. Isolatie is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer jegens de opdrachtgever aansprakelijk.

5. Indien opdrachtgever aan G.R.C. Isolatie onjuiste, dan wel onvolledige informatie heeft verschaft op grond waarvan de offerte is opgesteld dan wel zich in het werk onverwachte omstandigheden zich voordoen, anders dan redelijkerwijze in de offerte kon worden bepaald, is G.R.C. Isolatie gerechtigd om het meerwerk dat daaruit voortvloeit bij opdrachtgever in rekening te brengen. De hoogte van het meerwerk wordt bepaald op basis van de door G.R.C. Isolatie gehanteerde tarieven voor de betreffende werkzaamheden.

Artikel 5. Termijnen, levering en levertijd.

1. De door G.R.C. Isolatie in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste oplevertermijnen.

2. Indien de uitvoering van een overeenkomst door G.R.C. Isolatie niet binnen de
overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal G.R.C. Isolatie de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.

3. Indien enige door G.R.C. Isolatie opgegeven termijn wordt overschreden, is G.R.C. Isolatie ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever G.R.C. Isolatie schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

4. Nadat de opdrachtnemer meent dat het werk voltooid is, nodigt deze de opdrachtgever schriftelijk uit tot opneming van het werk over te gaan waarbij opdrachtnemer zich verplicht zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen, over te gaan tot opneming van het werk.
Indien de opdrachtgever niet voornoemd termijn overgaat tot opneming van het werk, dan wordt geacht het werk door opdrachtgever stilzwijgend te zijn geaccepteerd.

Artikel 6. Prijzen en tarieven

1. De door G.R.C. Isolatie opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de
opgegeven periode(n).

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de vaste prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van G.R.C. Isolatie, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee (2) weken zullen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.

5. G.R.C. Isolatie heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Overmacht

1. In geval van blijvende overmacht is G.R.C. Isolatie gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. G.R.C. Isolatie is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

2. In geval van tijdelijke overmacht is G.R.C. Isolatie gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt.

3. Indien G.R.C. Isolatie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is G.R.C. Isolatie bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst,
afzonderlijk te factureren.

Artikel 8. (Wan)betaling en zekerheid

1. Indien er tussen partijen korting op het geheel is overeengekomen, kan opdrachtgever slechts een beroep op deze korting doen wanneer binnen acht (8)dagen na factuurdatum wordt betaald. Wordt de factuur niet binnen acht dagen na factuurdatum voldaan dan vervalt elke korting en dient opdrachtgever het totaalbedrag te voldoen.

2. 2. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever-ondernemer, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Bezwaren tegen door G.R.C. Isolatie aan opdrachtgever verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op.

5. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen buitengerechtelijke incassokosten conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd onverminderd de aan G.R.C. Isolatie overigens toekomende rechten,
zoals die op schadevergoeding of nakoming.

6. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

7. Wijzigingen in wet- of regelgeving die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en kostenverhogend zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Reclames/klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na ontdekking of redelijkerwijze nadat de opdrachtgever het had moeten ontdekken, kenbaar te zijn gemaakt door middel van een ingebrekestelling. Bij een opdrachtgever die geen consument is, is 14 dagen redelijk bij een opdrachtgever in de hoedanigheid als consument is een redelijke klachttermijn twee maanden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat G.R.C. Isolatie in staat is adequaat te reageren.

2. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door G.R.C. Isolatie geven de opdrachtgever-ondernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van G.R.C. Isolatie op te schorten.

3. Indien G.R.C. Isolatie een klacht gegrond acht, is G.R.C. Isolatie gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

4. G.R.C. Isolatie wordt altijd voldoende mogelijkheid geboden om de klacht te onderzoeken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid opdrachtnemer en exoneratie

1.Indien is voldaan aan de klachtplicht zoals vermeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden en de aansprakelijkheid van G.R.C. Isolatie is aangetoond, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. G.R.C. Isolatie is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden directe schade voor zover deze schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekeraar van G.R.C. Isolatie.

3. Voor wat betreft directe schade van welke aard en/of omvang dan ook, is de aansprakelijkheid van G.R.C. Isolatie beperkt tot het factuurbedrag dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde materialen en verrichtte werkzaamheden en tot een maximum van € 2.500,– exclusief btw. Dit is enkel anders wanneer aantoonbaar sprake is geweest van opzet en/of grove nalatigheid aan de zijde van G.R.C. Isolatie.

4. G.R.C. Isolatie is jegens de opdrachtgever-ondernemer nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van
derden die door G.R.C. Isolatie bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

5. G.R.C. Isolatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet limitatief, gederfde winst, gemiste besparingen en kosten voor het inschakelen van derden ter bepaling van de omvang van de schade.

6. De opdrachtgever-ondernemer vrijwaart G.R.C. Isolatie voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door G.R.C. Isolatie uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te
stellen grove onzorgvuldigheid van G.R.C. Isolatie en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

1. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens G.R.C. Isolatie niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is G.R.C. Isolatie gerechtigd – onverminderd alle overige aan G.R.C. Isolatie toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens G.R.C. Isolatie is nagekomen.

2. Het recht op opschorting wordt aan de zijde van de opdrachtgever-ondernemer uitgesloten.

3. G.R.C. Isolatie heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te
ontbinden indien:
– sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
– aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever
– toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
– de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

Artikel 12. Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen G.R.C. Isolatie en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van G.R.C. Isolatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen
G.R.C. Isolatie en opdrachtgever zullen allereerst dienen te worden voorgelegd aan de interne klachtencommissie binnen G.R.C. Isolatie. Pas indien de klachtencommissie het geschil niet kan oplossen is opdrachtgever gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen G.R.C. Isolatie zaakdoende is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 13. Overige bepalingen

Indien in rechte zou komen vast te staan dat één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of een andere tussen partijen gesloten overeenkomst, nietig, dan wel vernietigbaar, zouden zijn, dan laat dat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen
zullen over de bepalingen welke nietig, dan wel vernietigbaar zijn, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de desbetreffende overeenkomst en/of algemene voorwaarden zoveel als mogelijk als rechtens is toegestaan,
behouden blijft.

Meer informatie hoe Google uw gegevens gebruikt wanneer u deze website bezoekt:

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/
Meer informatie hoe u kunt beheren welke informatie naar Google wordt verzonden:

Ga naar het Google Veiligheidscentrum voor tips en advies over veilig gebruik van internet en hoe u uw gegevens online kunt beheren.
Hier volgen enkele manieren waarop u kunt beheren welke informatie wordt gedeeld door uw webbrowser wanneer u Google-services bezoekt of gebruikt op sites van partners op internet:

Advertentie-instellingen helpen u te beheren welke advertenties van Google u op internet te zien krijgt. U kunt ontdekken hoe advertenties voor u worden geselecteerd, zich afmelden voor bepaalde categorieën en specifieke adverteerders blokkeren. Meer informatie over advertenties.
Op veel sites op internet wordt Google Analytics gebruikt om inzicht te krijgen in hoe bezoekers omgaan met de sites of apps. Als u niet wilt dat Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy.
Google maakt het u gemakkelijk om aanbevelingen aan uw vrienden te doen, bijvoorbeeld door op de +1 knop te klikken voor inhoud die u leuk vindt. Voor sommige van uw +1’s kunnen uw naam en Google+ profielfoto in advertenties worden weergegeven, maar u kunt zich afmelden als u niet wilt worden weergegeven in advertenties. U kunt ook naar het tabblad ‘+1′ in uw Google+ profiel gaan om al uw +1’s te bekijken en beheren. Meer informatie over het weergeven van het tabblad ‘+1’.

Met de incognitomodus in Chrome kunt u surfen op internet zonder dat webpagina’s en bestanden worden vastgelegd in uw browsergeschiedenis. Cookies worden verwijderd nadat u alle incognitovensters en -tabbladen heeft gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen totdat u ze verwijdert. Meer informatie over cookies.

Share This